preskoči na sadržaj

Osnovna škola Turnić Rijeka

 

                              Politika privatnosti

 

 

OSNOVNA ŠKOLA TURNIĆ

Franje Čandeka 20, 51 000 Rijeka

05694325239

051/659-480

os-turnic@os-turnic-ri.skole.hr

http://os-turnic-ri.skole.hr/

 

Ovom Politikom privatnosti Osnovna škola Turnić ispitanicima pruža informacije o svrhama i pravnim osnovama obrade osobnih podataka, podatke o službeniku za zaštitu osobnih podataka, legitimnim interesima školske ustanove kao voditelja obrade ili treće strane, primatelje ili kategorije primatelja osobnih podataka,  činjenicu je li školska ustanova kao voditelj obrade namjerava osobne podatke prenijeti trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji, prikladne ili druge odgovarajuće mjere zaštite i sigurnost osobnih podataka, razdoblje pohrane odnosno kriterije kojima se utvrđuje to razdoblje te prava ispitanika.

 

PODACI O SLUŽBENIKU ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

 

Ime i prezime: Julijana Jaganjac, mag.iur., tajnica škole

Mail adresa: os-turnic@os-turnic-ri.skole.hr

Telefon: 051/659-480

 

SVRHA I PRAVNI TEMELJI ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

1. Obrada osobnih podataka na temelju pravnih obveza Osnovne škole Turnić kao voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke c)  Uredbe  (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba) 

Većina osobnih podataka koje obrađuje Osnovna škola Turnić temelji se na zakonskoj obvezi.

Obrađujemo osobne podatke učenika i njihovih roditelja odnosno skrbnika, zaposlenika i kandidata za zasnivanje radnog odnosa, članova Školskog odbora, članova Vijeća roditelja i drugih tijela školske ustanove i drugih  osoba s kojima školska ustanova surađuje ili koji borave  u prostorijama školske ustanove  odnosno koji se na drugi način smatraju ispitanicima u smislu Opće uredbe.

Obrada osobnih podataka učenika i njihovih roditelja odnosno skrbnika temelji se na Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama, Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera i drugim propisima koje je školska ustanova obvezna primjenjivati.

Obrada osobnih podataka zaposlenika i kandidata za zasnivanje radnih odnosa temelji se na odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o radu, Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Pravilniku o radu Osnovne škole Turnić  te drugim propisima koje školska ustanova primjenjuje.  

Obrada osobnih podataka članova Školskog odbora, članova Vijeća roditelja i članova drugih tijela školske ustanove temelji se na odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i drugih propisa.

Obrada osobnih podataka drugih osoba s kojima školska ustanova surađuje odnosno koji borave u školskoj ustanovi temelji se na propisu odnosno pravnoj osnovi temeljem koje se obavlja suradnja odnosno potreba prikupljanja i obrade podataka temeljem propisa odnosno pravne osnove boravka osobe u školskoj ustanovi .                                                                                                                                                          

2. Obrada osobnih podataka na temelju privole odnosno suglasnosti ispitanika u smislu članka 6. stavak 1. točke a) Opće uredbe

U svim slučajevima kada ne postoji druga pravna osnova za obradu osobnih podataka od ispitanika se traži privola odnosno suglasnost za  obradu osobnih podataka. Privola odnosno suglasnost može biti za jedan slučaj ili za određeno vremensko razdoblje koje je konkretno navedeno. Danu privolu odnosno suglasnost ispitanik može u svakom trenutku opozvati.                                                                                                                           

3. Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za sklapanje i izvršavanje ugovora u smislu članka 6. stavak. 1. točke b) Opće uredbe 

Osobni podaci obrađuju se vezano uz primjenu, sklapanje i izvršavanje ugovora te obveze koje iz njih proizlaze. Ugovori se sklapaju u skladu s odredbama Zakona o javnoj nabavi , Zakonu o obveznim odnosima ili drugim propisima.                                                                                                                                           

4. Obrada osobnih podataka na temelju nužnosti za izvršavanje zadaće u javnom interesu ili izvršavanja službenih ovlasti voditelja obrade u smislu članka 6. stavak 1. točke e) Opće uredbe

U ovom slučaju obrada osobnih podataka provodi  se kada je takva obrada nužna za izvršavanje javnih ovlasti ili obveza koje  se provode u javnom interesu.                                                                    

5. Obrada osobnih podataka na temelju legitimnog interesa školske ustanove u smislu članka 6. stavak 1. točke f) Opće uredbe                                                                                                                                                                                   

 

Sustav videonazdora

 

Svrha obrade: sigurnost učenika i svih osoba koje borave u školskoj ustanovi i zaštita školske imovine

 

Sustavom videonazdora je obuhvaćen: ulaz i unutarnji prostori (hodnici).

 

Sustavom videonadzora nisu obuhvaćene učionice, uprava i drugi radni prostori, kuhinjski prostori, sanitarni prostori i sportska dvorana.

 

Prije ulaska u perimetar snimanja istaknuta je obavijest da je objekt pod videonadzorom s podacima o voditelju obrade, svrsi obrade, vrijeme čuvanja snimki i kontakt putem kojeg ispitanici mogu ostvariti svoja prava

Snimke videonazdora dostavljaju se  na zahtjev nadležnih tijela (policija, sud i sl. ) temeljem posebnih propisa  ako je to potrebno za provođenje postupka.

Čuvanje snimke videonadzora je najdulje šest mjeseci , iznimno dulje ako su potrebne kao dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom postupku.

 

Službena internetska stranica Osnovna škole Turnić

 

Na službenoj internetskoj stranici Osnovne škole Turnić http://os-turnic-ri.skole.hr/ ne koriste se tzv. “kolačići” (cookies) - tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj (server), putem kojeg davatelj usluge pristupa Internetu (ISP) prikazuje web stranicu.

 PRAVA ISPITANIKA U VEZI OBRADE OSOBNIH PODATAKA

 

1.Pravo na pristup osobnim podacima i informacijama
 
Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje obrađujemo i možete zatražiti informacije o pravnom temelju i svrsi obrade, o vrsti odnosno kategorijama osobnih podataka koje obrađujemo. Imate pravo na uvid u svoje osobne podatke, pravo na podatke o primateljima ili kategorijama primatelja i predviđenom razdoblju pohrane osobnih podataka. Pravo na pristup osobnim podacima može biti ograničen samo u slučajevima propisanim pravom Unije ili nacionalnim zakonodavstvom ili ako se takvim ograničenjem poštuju temeljna prava i slobode drugih.
 
2.Pravo na ispravak osobnih podataka
 

Imate pravo na ispravak osobnih podataka ako nisu točni, potpuni ili ažurni. Za ispravak osobnih podataka potrebno je podnijeti pisani zahtjev  u kojemu trebate navesti što nije valjano i dostaviti potrebne dokaze odnosno dokumentaciju.

 
3.Pravo na brisanje, osim za iznimke vezane prema članku 17. stavkom 3. Opće uredbe
 

Pravo na brisanje možete ostvariti u sljedećim slučajevima:

 • Ako  osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhu prikupljanja ili obrade
 • Ako je povučena privola odnosno suglasnost a ne postoji druga pravna osnova
 • Ako je uložen prigovor na obradu prema članku 21. stavku 1. Opće uredbe
 • Ako su osobni podaci nezakonito obrađeni
 • Ako se osobni podaci moraju brisati zbog pravne obveze prava Unije ili nacionalnog zakonodavstva
 • Ako su osobni podaci prikupljeni  u vezi s ponudom usluga informacijskog društva iz članka 8. stavka 1. Opće uredbe

 

Iznimke prema članku 17. stavku 3. Opće uredbe

 • Radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja
 • Radi poštovanja  pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu EU ili pravu kojem podliježe školska ustanova  kao voditelj obrade ili za izvršavanje poslova  od javnog interesa ili izvršavanju službene ovlasti školske ustanove  kao voditelja obrade;
 • U svrhu arhiviranja u javnom interesu,  znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe u skladu s člankom 89. stavkom 1. Opće uredbe
 • Radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

 

4.Pravo na ograničavanje obrade osobnih podataka
 

Imate pravo na ograničenje obrade ako:

 

 • Ako osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se školskoj ustanovi kao voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka
 • Ako je obrada nezakonita a protivite se brisanju
 • Ako školska ustanova kao voditelj obrade više ne treba Vaše  osobne podatke a

tražili ste ih radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva

 • Ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka prema članku 21. stavku 1. Opće uredbe
 
5.Pravo na prigovor
 
Pravo na prigovor možete podnijeti ako obrađujemo Vaše osobne podatke u svrhu izvršavanja poslova od javnog interesa,  pri izvršavanju službenih ovlasti ili ako se  prilikom obrade pozivamo na naše legitimne interese.
 

Za ostvarivanje svojih prava možete nam se obratiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte koristeći naše kontakt podatke koji su navedeni na sljedećoj poveznici http://os-turnic-ri.skole.hr/skola/kontakti

 

DAVANJE NA KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

 

U skladu s propisanim zakonskim obvezama školska ustanova obvezna je proslijediti osobne podatke drugim pravnim osobama (primateljima) kao npr. Ministarstvu znanosti i obrazovanja,  osnivaču, prosvjetnoj inspekciji, lokalnoj i područnoj upravi i samoupravi te drugoj školskoj ustanovi temeljem njihovog zahtjeva, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i sl.

 

U skladu s potrebama provedbe posebnih propisa te u vezi potrebe provedbe određenog postupka ( sudskog, upravnog, poreznog ) prema potrebi i na traženje nadležnih tijela ( policija, sud i sl.) biti će omogućen uvid u dokumente i akte te videozapise ako je to nužno za provođenje istrage  i postupka temeljem posebnih propisa.

 

U određenim slučajevima i pravnoj obvezi koja proizlazi iz nacionalnih propisa ili propisa Euro pske unije imamo obvezu proslijediti određene osobne podatake, a obradom osobnih podataka može biti obuhvaćen i međunarodni prijenos istih.

 

Školska ustanova može osobne podatke proslijediti pružateljima usluga koji djeluju kao izvršitelji obrade. S navedenim izvršiteljima obrade sklapaju se  ugovori u kojima je detaljno propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti bez naloga odnosno odobrenja  školske ustanove obrađivati proslijeđene osobne podatke niti ih dostavljati trećim stranama.

 

SIGURNOST OSOBNIH PODATAKA

 

Prikupljamo i obrađujemo osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost i povjerljivost u njihovoj obradi  te omogućavanje učinkovite primjene načela zaštite podataka, smanjenje količine podataka, opseg njihove obrade, razdoblje pohrane i njihovu dostupnost.

Poduzimamo sve odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi spriječili slučajno ili nezakonito uništavanje, gubitak, izmjene, neovlašteno korištenje, otkrivanje, uvid ili pristup podatcima.

Svi zaposlenici školske ustanove i članovi tijela upravljanja i stručnih i drugih tijela školske ustanove obvezuju se na čuvanje osobnih podataka potpisivanjem izjave o povjerljivosti.

Ravnatelj/ica i svi zaposlenici obvezni  su kao profesionalnu tajnu odnosno kao drugu odgovarajuću vrstu tajne, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka, čuvati sve osobne i druge povjerljive podatke koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti. Navedena obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti ravnatelja/ice odnosno nakon prestanka radnog odnosa.

 

VREMENSKO RAZDOBLJE ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA

 

Sve osobne podatke obrađujemo dok se ne ispuni svrha obrade u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Nakon prestanka svrhe u koju su prikupljeni, osobne podatke ne koristimo niti obrađujemo, a oni ostaju u našem sustavu pohrane i čuvamo ih u skladu s propisima o čuvanju dokumentarnog i arhivskog gradiva.

 

KONTAKT INFORMACIJE

 

Za sva pitanja vezana uz obradu osobnih podataka možete nam se obratiti putem naše internetske stranice na nekoj od sljedećih poveznica: http://os-turnic-ri.skole.hr/skola/kontakti

 

PROMJENE POLITIKE PRIVATNOSTI

 

Politiku privatnosti redovito ažuriramo te mijenjamo u slučaju potrebe promjene sadržaja.

O svim izmjenama i dopunama biti ćete pravovremeno informirani putem naše internetske stranice u skladu s načelom transparentnosti.

 


Šetnja školom

Tableti 2020.g.

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži

Tableti - razne upute

Kalendar
« Lipanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

Oglasna ploča
Grad Rijeka

Anketa
Vaš omiljen predmet je:

Korisni linkovi
Carnet
CMS za škole logo
Osnovna škola Turnić Rijeka / Franje Čandeka 20, HR-51000 Rijeka / os-turnic-ri.skole.hr / os-turnic@os-turnic-ri.skole.hr
preskoči na navigaciju